فرم ثبت ایده
استارت آپ : سازمانهای هوشمند
9 آبان 1398
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد کرج
نام و نام خانوادگی:  *
تاریخ تولد:
/ /
کد ملی :  *
شماره همراه :  *
ایمیل : *
مقطع تحصیلی :  *
رشته تحصیلی :  *
نام دانشگاه :  *
عنوان ایده :  *
توضیحات :  *
فایل ضمیمه طرح (DOCوPPT) :  بیش از یک فایل را ، زیپ نمایید